Blog Archives

MGA BALITA NG PROPESIYA NG BIBLIYA (Bible News Prophecy-Tagalog) Jan-Mar 2013

Download pdf: MGA BALITA NG PROPESIYA NG BIBLIYA January-March 2013 edition. Sa Isiyung Ito: 3 Ipatuloy Ang Ano? Ang Patuloy ng Iglesya ng Diyos ay kamakailan noon ay bago na bilang isang nag-iral na korporasyon, ngunit ang Iglesya ng Diyos ay nag-patuloy

Posted in Tagalog

Contact Us

Our mailing address is Continuing Church of God, 1248 E. Grand Avenue, Suite #A, Arroyo Grande, CA 93420 (United States of America).  Telephone: 1-(805) 574-1818. You may contact us online with the form, below.

Posted in Uncategorized

Donations

We accept tithes, offerings, and other financial donations. Those who wish to voluntarily aid and support this worldwide Work of God are gladly welcomed as co-workers in this major effort to preach and publish the gospel to all nations per

Posted in Uncategorized

About the Continuing Church of God

Are you interested in learning about the beliefs and practices of the original early Christian church? Are you willing to consider that perhaps what is commonly taught overlooks much of what really happened? The real Christian Church–is a group which was

Posted in Uncategorized

Paglalahad ng Mga Paniniwala ng Patuloy na Iglesya ng Diyos

Makipaglaban ng masikap para ang pananampalataya ay hatidin sa pamamagitan ng mga santo, (Judas 3, NKJV). Patuloy (mula sa Filadelfia) kayong magmahalan (Mga Hebreo 13:1). Timtiman ag patuloy sa pagtuturo ng mga apostol (Mga Gawa 2:42 YLT). Ang layunin ng dokumentong ito

Posted in Tagalog

Hello world!