Ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos

Bakit hindi malulutas ng tao ang mga problema nito?
Alam mo ba na ang una at huling mga bagay na ipinakita ng Bibliya na ipinangaral ni Jesus tungkol sa pag-aalala ng ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos?
Alam mo ba na ang Kaharian ng Diyos ay ang diin ng mga apostol at ang mga una na sumunod sa kanila?
Ang Kaharian ba ng Diyos ang tao ni Jesus? Ang kaharian ba ng Diyos na si Jesus ay nabubuhay sa atin ngayon? Ang Kaharian ba ng Diyos ang ilang uri ng tunay na kaharian? Maniniwala ba kayo sa itinuturo ng Bibliya?
Ano ang isang kaharian? Ano ang Kaharian ng Diyos? Ano ang itinuturo ng Bibliya? Ano ang itinuro ng unang iglesyang Kristiyano?
Nalalaman mo ba na ang wakas ay hindi darating hanggang ang Kaharian ng Diyos ay ipinangangaral sa mundo bilang isang patotoo?

Link: Ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos

Posted in Filipino
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.