Ang Misteryo sa Plano sa Dios

Mga sulod
1. Ang Plano sa Dios usa ka Misteryo sa Kadaghanan
2. Nganong ang Paglalang? Nganong Tawo? Ngano si Satanas? Unsa ang Kamatuoran? Unsa ang mga Misteryo sa Kapahulayan ug Sala?
3. Unsay Gitudlo sa mga Relihiyon sa Kalibotan?
4. Nganong Gitugotan sa Diyos ang Pag-antos?
5. Nganong Gibuhat Ka sa Diyos?
6. Adunay Long Term Plan
7. Panapos nga mga Komento
Dugang impormasyon

 

Ang Misteryo sa Plano sa Dios

Posted in Cebuano
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.