Blog Archives

Kay ang tanan nga tawo nagpakasala kag

3 MAKATALANHAGA 1. Ining pangamuyo ukon iban man nga sahi sang? 2. Ini nga pangamuyo isa lang ka paagi sa pagpahayag? 3. Pagpasalamat sa Iya sa paghatag niya sang kaluwasan sa imo? 4. Nagkuha sang silot para sa akon agud

Posted in Hiligaynon

Kay ang tanan nga tawo nagpakasala kag

3 MAKATALANHAGA 1. Ining pangamuyo ukon iban man nga sahi sang? 2. Ini nga pangamuyo isa lang ka paagi sa pagpahayag? 3. Pagpasalamat sa Iya sa paghatag niya sang kaluwasan sa imo? 4. Nagkuha sang silot para sa akon agud

Posted in Hiligaynon
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.