Egzakteman ki kado espirityèl nou genyen

Tribye kado esp!

Pwoblèm ke Kretyen yo fè fas se tantasyon pou yo fokis sou kado

espirityèl yo resevwa konsa yo sèlman chache sèvi kote yo santi ke yo

gen don pou sapa konsa kado espirityèl yo travay?

(Calamian Tagbanwa) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Calamian Tagbanwa
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.