Kay ang tanan nga tawo nagpakasala kag

3
MAKATALANHAGA
1. Ining pangamuyo ukon iban man nga sahi sang?
2. Ini nga pangamuyo isa lang ka paagi sa pagpahayag?
3. Pagpasalamat sa Iya sa paghatag niya sang kaluwasan
sa imo?
4. Nagkuha sang silot para sa akon agud nga sa akon
pagtoo sa Iya?
5. Nagabatyag ka bala nga daw ginpatyan ka sang nga
indi na nimo makita
6. Ginabatyag nga kakulangan sa imo kaugalingon nga
daw indi gid mapun…
7. Nagabatyag bala ikaw nga indi mo makit
Ginkandaduhan ikaw sa gwa sang

Kay ang tanan nga tawo
nagpakasala kag

Posted in Hiligaynon
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.