Ndingayifumana njani injongo inkoliseko ebomini

3
YEBHAYIBHILE
1. Gokuqinisekileyo ukung abinant singiselo onke?
2. Waye enobutyebi obun gumman galiso enobulumko?
3. Iigadi ezazibumonela ubukumkani okona kutya
nezona ezinxilisayo?
4. Ngamhla uthile na enqwenelwa yintliziyo
uyayifumana?
5. Nangona kukho ubomi esinobubona ngaba kutheni
kukho ngamehlo ngemizwa
6. UThixo usidalele ukuba sibenezinto ezingaphezulu
kokuba sizifumana kwelixesha langoku…
7. Unaphakade ezintliziyweni zomntu
Incwadi ebhayibhileni sifumanisa ukuba

 

Ndingayifumana njani injongo
inkoliseko ebomini

Posted in Palauan
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.