Tiasa dibuktoskan atawateu tiasa disangka

Dipikirna teh lemah cai anu leuwih pikasenangeun lemah cai di sawargau sabab kitu henteu ngaraos lingsem dipi ku aranjeunna?

(Minangkabau) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Minangkabau
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.