Ukuba babazise oonyana babantubug ezinguna phakade zobuk!

Kathixo ukuze nazi ukuba ninobomi ubungun aphakade inga ngokuba umi phambi kothixo ngoku kwaye uyakubuza ukuba?

(Kambera) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Kambera
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.