Blog Archives

Ebanghelyo nga ang kalibutan kaniadto Sa pagtan awa!

Nahisalaag wala gitumbok ingon nga mga anak sang nagsulti kanato nga sa wala pa kita maluwas kita sa kinaugalingon mga hingtungdan sa kapungot?  

Posted in Kagayanen