Blog Archives

Ebanghelyo nga ang kalibutan kaniadto Sa pagtan awa!

Nahisalaag wala gitumbok ingon nga mga anak sang nagsulti kanato nga sa wala pa kita maluwas kita sa kinaugalingon mga hingtungdan sa kapungot?  

Posted in Kagayanen
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.