Blog Archives

Keenya waantota Waaqayyoon hin gammachiisne Addabbiin nuuf ta’u kan!

Keenya hundinuu guutummaatti Waaqayyo isa bara baraa irratti waan ta’eef badiisini bara baraa qofaan ni ga’a nama cubbuu hojjetu du’a kennaan? (Naasioi) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Naasioi

Isaanii waa’ee miseensa loltuu dubbatan fakkaataa Baay’ee gaaffii kanaa!

Kan wali galanii dha. Kitaabi qulqulluun jechaa jechatti miseensi loltuu tajaajiluu yookaan tajaajiluu dhiisuu hin kaa’uu? (Naasioi) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Naasioi
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.