Blog Archives

Etumbu Ezanga Nsuka Lolenge Loye Lokola

Kosumuka na Nzambe oyo! Asengeli kozala nzambe ezali ete soki azali nzambe te, liwa lya Ye mbele ekokaki te kofuta etumbu mpo? (Tetum) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Tetum