Blog Archives

Hainyatsoburitsi pachena kuti zvinorevei

 Rakash andiswa kata!  okuti unhu hwavo maitiro avo nekutaura kwavo kwakanga kwakafanana nekwaistu rokuti muKristu sezvariri rinoreva?  (Ulithian) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Ulithian
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.