Blog Archives

Ciallachadh corporra acha bheil acrasort barrachd

Bheil rudeigin dom! Annad nach gabh a shàsachadha thase Iosa an slighehuirt Iosas mise aran na beathan tì a thigdo mionnsaighsa chabhi acras gu bràth airagus an tì a chreideas annamsa? (Walpiri) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Walpiri