Blog Archives

Ciallachadh corporra acha bheil acrasort barrachd

Bheil rudeigin dom! Annad nach gabh a shàsachadha thase Iosa an slighehuirt Iosas mise aran na beathan tì a thigdo mionnsaighsa chabhi acras gu bràth airagus an tì a chreideas annamsa? (Walpiri) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Walpiri
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.