Ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios

3
MGA SULOD
1. Ang katawhan ba adunay mga solusyon?
2. Unsa nga Ebanghelyo ang giwali ni Jesus?
3. Nailhan ba ang Gingharian sa Dios sa Daang
Tugon?
4. Gitudlo ba sa mga Apostoles ang Ebanghelyo sa
Gingharian?
5. Ang mga tinubdan gawas sa Bag-ong Tugon
nagtudlo sa Gingharian sa Dios
6. Ang Greco-Roman nga mga simbahan nagtudlo
nga ang Gingharian Importante, Apan…
7. Nganong ang Gingharian sa Diyos
Impormasyon sa Kontak

 

 

Ang Ebanghelyo sa
Gingharian sa Dios

Posted in Bicol
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.