Ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios

ba katawhan ang mga solusyon?

Ang kalibutan nag-atubang sa daghang mga problema.

Daghang mga tawo ang mga gigutom. Daghang mga tawo mga dinaugdaug. Daghang mga tawo ang-atubang sa kawad-on. Daghang mga nasud anaa sa seryoso nga utang. Mga anak, lakip na ang wala pa matawo nga mga, atubang sa pag-abuso. Drug-resistant sa mga sakit pagtagad sa daghang mga doktor. Major sa industriya mga siyudad nga adunay hangin kaayo mahugaw nga mahimong himsog. Nagkalain-laing mga politiko naghulga sa gubat. Terorista pag-atake sa pagbantay sa nahitabo.

Ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios

Posted in Cebuano
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.