Hubad Mensahe

Ang impormasyon dinhi nga gihubad gikan sa Iningles nga mga materyal nga pinulongan sa pagkab-ot nga ingon sa daghan nga kutob sa mahimo (Mateo 24:14; 28: 19-20. Samtang ang mga maghuhubad sa mga amping sa husto paghubad, tungod kay sila sa kasagaran dili mga miyembro sa Continuing Simbahan sa Dios, nga makasabut nga adunay pipila sayop nga mga interpretasyon sa impormasyon. Kon ang usa ka butang dili daw husto o mao ang dili klaro, palihug mokonsulta sa orihinal nga tinubdan Iningles, sa www.ccog.org.

Posted in Cebuano
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.