Blog Archives

Ndingayifumana njani injongo inkoliseko ebomini

3 YEBHAYIBHILE 1. Gokuqinisekileyo ukung abinant singiselo onke? 2. Waye enobutyebi obun gumman galiso enobulumko? 3. Iigadi ezazibumonela ubukumkani okona kutya nezona ezinxilisayo? 4. Ngamhla uthile na enqwenelwa yintliziyo uyayifumana? 5. Nangona kukho ubomi esinobubona ngaba kutheni kukho ngamehlo ngemizwa

Posted in Palauan
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.