Kahugpongang kaputli taliwala sa makasasalang

Nagbulag kasagarang giila!

Kinaugalingong pagpalain naglakip sa usa ka pasalig sa tawo ngadto sa diosnong

sumbanan sa pamatasani nagbansay sa kinaugalingong pagpalain sa dihang?

(Central Sinama) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Central Sinama