Mga butang usaka pangdumala usa ka sistem Ensasyon ang balaa!

Nahisalaag wala gitumbok ingon nga mga anak sang nagsulti kanato nga sa wala pa kita maluwas

kita sa kinaugalingon mga hingtungdan sa kapungot?

(Caluyanon) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Caluyanon
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.