Ang Mabuting Balita ng Kaharian ng Diyos

FrcovertagaGotheKinsmall

Ang Mabuting Balita ng Kaharian ng Diyos

Ito ang solusyon!

Bakit hindi kayang lutasin ng sangkatauhan ang mga problema nito?

Alam mo ba na ang una at huling mga bagay na ipinakikita ng Bibliya na ipinangaral ni Panginoong Jesus ay ang tungkol sa ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos?

Alam mo ba na ang Kaharian ng Diyos ay ang pinagdidiinan ng mga apostol at ng mga unang
sumunod sa kanila?

Ang Kaharian ba ng Diyos ay ang katauhan ni Jesus? Ang kaharian ba ng Diyos ay si Jesus na namumuhay sa atin ngayon? Ang Kaharian ba ng Diyos ay isang uri ng mga hinaharap na tunay na kaharian? Magsisampalataya ba kayo sa kung anu-anong itinuturo ng Bibliya?

Ano ba ang isang kaharian? Talagang ano nga ba ang Kaharian ng Diyos? Anu-ano ang mga itinuturo ng Bibliya? Ano naman ang itinuro ng unang iglesiang Kristiyano?

Inyo po bang napagtanto na ang katapusan ay hindi maaaring dumating hangga’t ang Kaharian ng Dios ay di pa ipinangangaral sa buong mundo bilang isang saksi?

Narito ang isang link sa aming libreng online na libro: Ang Mabuting Balita ng Kaharian ng Diyos.

Posted in Tagalog
About CCOG
The Continuing Church of God, which attempts to represent the most faithful remnant of the Philadelphia (Revelation 3:7) portion of the Church of God, bases its beliefs on the Holy Bible. Read CCOG's statement of beliefs for more information.